Acte și aprobări necesare pentru constructia unei case

Acte și aprobări necesare pentru constructia unei case

”Unitate funcţională, construcţie de sine stătătoare sau componentă a unei construcţii, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct sau servitute de trecere şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit.” (Legea Locuinței, art 2) 


Acte necesare construirii casei


În România, o locuință se poate construi doar dacă are o autorizație de construire eliberată de Primăria localității în raza căreia se va ridica acea locuință. Pentru autorizația de construire sunt necesare mai multe avize sau acte, în funcție de specificul construcției și de zona unde este construită. Ordinea acțiunilor este următoarea: 

 1. CERTIFICATUL DE URBANISM (C.U.) - Are caracter informativ și nu ține loc de autorizație de construire. Se eliberează la cererea persoanelor fizice sau juridice, în vederea obținerii ulterioare a autorizației de executare a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora, precum și în vederea desființării construcțiilor. El este eliberat de către Primărie. 
 2. AVIZELE - Se împart în două categorii: de la furnizorii de utilități (energie electrică, gaze, telefonie, apă, canal, salubritate) și de la diverse autorități. Durata medie de obținere a avizelor este de 30-60 zile. 
 3. AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE - Se eliberează de către Primărie pe baza C.U., a avizelor și a proiectului casei. Acesta permite începerea construcției casei. Durata medie de obținere: 30 zile. Taxa de autorizare se calculează ca un procent (0,5%) din valoarea estimată a investiției


Cum obțineți actele necesare construcției unei case


Cea mai frecventă greșeală făcută de cei care vor să-și construiască o casă este că se apucă de acte primăvara. Ideal este ca acest proces să înceapă încă din toamna anterioară, astfel încât autorizația de construire să fie eliberată în luna martie-aprilie, când începe sezonul de construcții. Autorizația de construire se eliberează de către Primărie pe baza Certificatului de Urbanism, a avizelor și a proiectului casei și este valabilă 12 luni. Din momentul obținerii acesteia, se poate începe construcția efectivă a casei. Durata medie de obținere: 30 zile. Taxa de autorizare se calculează ca un procent (0,5%) din valoarea estimată a investiției. 

În cazul în care construcția nu a putut fi ridicată pe parcursul celor 12 luni de valabilitate a Autorizației, aceasta se poate prelungi cu încă 12 luni. Taxa pentru prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale. Codul fiscal, art. 267, alin. (10) Studiul Geotehnic


Cunoscut și sub numele de Studiu GEO, este cerut fie de Primărie sau de Inspectoratul de Stat în Construcții și are ca scop determinarea tipului de pământ pe care se va așeza viitoarea clădire, fie gradul de tasare a pământului, omogenitatea acestuia și distanța până la pânza freatică.

Acest studiu va ajută să economisiți bani, deoarece inginerul de structură poate calcula exact, fără aproximări, necesarul de fundație pentru clădirea dvs. 

Există două categorii de avize și acorduri: unele se obțin de la furnizorii de utilități (apă, canal, energie electrică, gaze, telefonie, salubritate), iar altele de la diverse autorități, privitor la probleme de: mediu, apărare civilă, sănătate publică, apărare contra incendiilor, monumente istorice și zone protejate, regimul apelor de suprafață și din subsol, intervențiile pe clădiri existente, circulație (comisii la Primărie și Politie) și altele. Nu se cer toate aceste avize pentru fiecare clădire, ci doar cele necesare în fiecare caz. 

Sunt cazuri în care unele avize sunt necesare pentru obținerea altora. Unii avizatori cer efectuarea unei vizite la amplasament (sănătatea populației, inspecția de stat în construcții, apele române). 

Distanța minimă între clădiri trebuie să fie egală cu jumătate din înălțimea celei mai mari dintre ele, dar nu mai mică de 2 m, conform regulamentelor locale de urbanism. 

O clădire poate fi amplasată față de o limită de proprietate la aproximativ 2 metri dacă pe fațadă există ferestre sau la 0.6 metri dacă nu se găsesc ferestre pe fațadă. Clădirile se pot amplasa și pe limita de proprietate prin cuplare la calcan. În acest caz trebuie lăsată o distanță de 5 centimetri între cele 2 clădiri. 


PUD (Planul Urbanist de Detaliu)  


Reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.


Avizul Ministerului Culturii și Cultelor


Se emite în vederea aprobării documentațiilor de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protecție ale acestora.

Dosarul prin care se solicita Autorizația de Construire se intocmește cf. Legii 50/1991 si va cuprinde: 

 • cerere tip pentru emiterea autorizației de construire;
 • certificatul de urbanism (în copie);
 • dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizată);
 • proiectul (documentația tehnică) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, inclusiv referatele de verificare, semnate și ștampilate în original (2 exemplare);
 • avize și acorduri necesare stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de mediu;
 • dovada privind achitarea taxelor legale. 

Avizele și acordurile legale necesare autorizării executării lucrărilor de construcții:


Furnzori de utilități:

 • utilitățile urbane
 • alimentare cu apă
 • canalizare
 • alimentare cu energie electrică
 • alimentare cu gaze naturale
 • alimentare cu energie termică
 • telecomunicații
 • transport public
 • salubritate
 • drumuri județene
 • prevenirea și stingerea incendiilor
 • protecția mediului
 • apărare civilă
 • sănătatea populației 


Avize și acorduri

Vor fi obținute prin grija solicitantului autorizației de construire (sunt avize pentru situații deosebite, ca urmare a condițiilor speciale de amplasament sau a tipurilor de investiție), emise de:

 • Ministerul Transporturilor, Locuinței și Turismului (pentru investiții situate în zonele de protecție a monumentelor; pentru investiții situate la o distanță mai mică de 100 m de căile ferate; pentru investiții cu acces din autostrăzi și drumuri naționale, sau situate în zona de protecție a acestora);
 • Ministerul Culturii și Cultelor (sau Comisiile Zonale ale MCC – Protecția monumentelor) – pentru investiții asupra clădirilor cu statutul de monument; pentru investiții situate în zona de protecție a monumentelor; pentru clădiri de cult.
 • Ministerul Apărării Naționale – Statul Major General; Ministerul Administrației și Internelor; Serviciul Român de Informații (pentru investiții situate în vecinătatea sau alăturat unor obiective cu destinație specială situate în intravilan sau la o distanță mai mică de 2500 m de obiective cu asemenea destinație situate în extravilan).
 • Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții – pentru lucrări care necesită intervenții asupra unor construcții existente.
 • Compania Națională Apele Române – pentru investiții care necesită alimentare cu apă din râuri, lacuri sau din pânza freatică, care deversează ape menajere uzate sau meteorice în cursuri de apă; pentru orice investiție situată în zona de protecție a lacurilor, cursurilor de apă sau în zone inundabile.
 • Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru orice invesțiție situată în zona de protecție a aeroporturilor sau pentru orice investiție cu înălțime mai mare de 45 m.
 • Avizul expertului tehnic pentru cerința de calitate Af (rezistența și stabilitatea terenurilor de fundare a construcțiilor), altul decât verificatorul de proiect pentru cerința Af (pentru partea din proiect referitoare la lucrările de susținere a săpăturilor și a fundaților la construcțiile care necesită executarea de săpături cu o adâncime mai mare de 6 m).
 • Avizul proiectantului inițial al clădirii sau expertiza tehnică elaborată de un expert tehnic atestat (pentru lucrări care necesită intervenții asupra unor construcții existente).
 • Acordul autentificat de un notar public al vecinilor (pentru construcții situate alăturat sau la mică distanță de construcții ale acestora și care impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejare: subzidiri, consolidări, etc).


Cum deveniți utilizator de gaze naturale 


În momentul în care decideţi să folosiţi gazul natural pentru încălzirea casei si pentru asigurarea apei calde menajere, trebuie să ştiţi că viitoarea dumneavoastră relaţie va fi cu două entităţi distincte:

 • pe de-o parte, cu distribuitorul de gaze naturale până la obţinerea acordului de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale;
 • pe de altă parte, cu furnizorul de energie, în cazul de faţă ENGIE Romania, pentru derularea relaţiei contractuale.

Spre deosebire de distribuitor (care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă şi la parametrii tehnici proiectaţi a întregului sistem de distribuţie a gazelor naturale şi a instalaţiilor de utilizare), furnizorul de energie asigură întreaga relaţie comercială: emiterea şi semnarea contractului de furnizare, emiterea facturii de consum, informaţii despre contract, consumuri, reglementări legale etc.

Pentru realizarea unei instalaţii de gaze naturale la casă, este important să existe o conductă de gaze naturale pe strada dumneavoastră sau în imediata apropiere. Cu toate acestea, prin extinderea unei conducte de gaze naturale apropiate, se poate realiza branşarea locuinţei dumneavoastră la reţeaua de gaze naturale, dar costurile pentru conectare pot fi mai mari, în funcţie de distanţa de la conductă la casa dumneavoastră. 

Nu sunteţi racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi doriţi să deveniţi client ENGIE? Tot ce trebuie să faceţi este să urmaţi paşii de mai jos: 

Pasul 1. Depuneţi cererea de racordare la reţeaua de distribuţie 

Depuneţi sau transmiteţi prin Poştă cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale la/către cel mai apropiat sediu al distribuitorului de gaze naturale. 

Pasul 2. Primiţi răspunsul 

Distribuitorul de gaze naturale se obligă să vă răspundă la solicitarea de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale. 

Dacă pe stradă nu există conductă de gaze naturale, distribuitorul de gaze naturale va face un studiu de fezabilitate la solicitarea dumneavoastră. Dacă investiţia pentru realizarea unei conducte se dovedeşte rentabilă, costurile lucrării vor fi suportate de societatea noastră. În caz contrar, soluţia este ca dumneavoastră să participaţi la cofinanţarea lucrării. 

Dacă pe stradă există conductă de gaze, dar imobilul nu este racordat, distribuitorul de gaze naturale va calcula tariful de racordare pentru realizarea unui branşament la solicitarea dumneavoastră.

Pasul 3. Semnaţi contractul de racordare 

Pentru a realiza branşamentul, trebuie să semnaţi un contract de racordare cu distribuitorul de gaze naturale şi ulterior să achitaţi tariful de racordare. Contractul de racordare va fi transmis prin poştă la adresa unde solicitaţi racordarea (sau la adresa de corespondență). 

Pasul 4. Executaţi lucrările 

Lucrările de execuţie a branşamentului sunt realizate de către distribuitorul de gaze naturale sau de către o firmă parteneră a acestuia. Lucrările la instalaţia interioară pot fi realizate de către o firmă autorizată de ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei). Firma aleasă se va ocupa de întocmirea documentaţiei necesare, va aviza proiectul la distribuitorul de gaze naturale şi va recepţiona împreună cu reprezentantul distribuitorului de gaze naturale, lucrările executate. 

În cazul în care aveţi în vedere montarea/ instalarea unei centrale termice contactaţi o firmă care deţine autorizarea ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat). 

Pasul 5. Punerea în funcţiune

Punerea în funcţiune va avea loc doar după încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale şi montarea contorului de gaze de către distribuitor. Documentele necesare incheierii contractului de furnizare pot fi consultate si descarcate de aici. Consultati ofertele noastre de furnizare gaze naturale aici.


Acest site utilizează Cookie-uri și Google Analytics. Acestea sunt necesare pentru utilizarea site-ului si pentru a furniza vizitatorilor o experienta completa de navigare. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum pot fi acestea dezactivate din cadrul meniului Setari, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile si Politica de confidentialitate actualizata.
Nu sunt de acord